Techtalk

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh phối hợp với Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN và Diễn đàn trao đổi công nghệ của thành phố ĐN TECHTALK sẽ tổ chức buổi nói chuyện với bốn diễn giả là những doanh nhân nhiều kinh nghiệm trong KHỞI NGHIỆP. Tham khảo

Tagged under: ,