I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA – Giáo dục nâng cao nhận thức về văn hóa, xã hội cho Đoàn viên, thanh niên, sinh viên toàn đơn vị; – Tạo phong trào sôi nổi trong sinh viên, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, ý thức trách nhiệm về quê hương, đất nước, tăng cường