Hệ tri thức Việt số hoá – Hướng dẫn cài đặt và đặt câu hỏi

by / Friday, 29 December 2017 / Published in Thông báo

Screen Shot 2017-12-29 at 7.24.37 PM

Screen Shot 2017-12-29 at 7.24.58 PM

Screen Shot 2017-12-29 at 7.25.14 PM

Screen Shot 2017-12-29 at 7.25.31 PM

Screen Shot 2017-12-29 at 7.25.49 PM

Thông tin kế hoạch và công văn: Kế hoạch, Công văn

Leave a Reply